Spółka giełdowa klientem KPW Audyt

Baza naszych klientów powiększa się! W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok ze spółką IDM SA w upadłości układowej – notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Spółka z Grupy KPW przeprowadzi:

  • badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IDM SA w upadłości układowej oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i 2018 r.
  • przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IDM SA w upadłości układowej oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocza lat obrotowych 2017 i 2018.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy!

 

13 lipca 2017