Spółka giełdowa wybrała KPW Audyt Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zdecydowała się na współpracę z Grupą KPW. 

Usługę badania i przeglądu śródrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019-2020. 
dla PPH KOMPAP S.A. przeprowadzi KPW Audyt Sp. z o.o.

29 sierpnia 2019