Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Stanowimy doświadczony i wyspecjalizowany zespół w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Nasza firma od kilku lat zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingach firm audytorskich co potwierdza rosnące zaufanie jakim obdarzają nas klienci.

Pragniemy podkreślić, iż założeniem przeprowadzanych przez nasze zespoły badań sprawozdań finansowych jest zasada wzajemnej współpracy pomiędzy zespołem audytującym a pracownikami zleceniodawcy. U jej podstaw leży profesjonalizm, posiadane umiejętności i fachowa wiedza w połączeniu z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań klienta.

Procedury przeprowadzonego przez nas badania są zgodne z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Na początkowym etapie badania koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu działalności i specyfiki branży naszych Klientów, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Istotnym obszarem, który jest weryfikowany przez naszych specjalistów podczas badania jest system kontroli wewnętrznej funkcjonujący w badanej jednostce. Badanie pozwoli na określenie słabych stron tego systemu co powoli usprawnić wewnętrzne procedury i procesy.

Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem zarówno metody wyrywkowej jak i pełnej. Jej dobór będzie wynikać z konieczności uzyskania wystarczającej pewności, iż żadne istotne zagadnienie, mogące mieć wpływ na kształt badanego sprawozdania finansowego, nie zostanie pominięte.

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż wszelkie materiały oraz informacje uzyskane w czasie trwania badania, traktujemy z najwyższą poufnością i zachowamy je w całkowitej tajemnicy wobec osób trzecich.

Terminy badania zostaną elastycznie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

Nasze kompetencje w zakresie badań sprawozdań finansowych potwierdzone są przez liczne jednostki z różnorodnych branż i o różnych formach prawnych.