Weryfikacja klienta pod kątem zdolności kredytowej

Wiele firm coraz częściej odczuwa negatywne skutki nawiązania współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Dlatego uważamy, że każdy a zwłaszcza mały i średni przedsiębiorca powinien w dzisiejszych czasach zabezpieczyć swoje należności przed ich utratą. Dlatego firma KPW Finanse Sp. z o.o. oferuje system prewencyjno-windykacyjny, który umożliwia ograniczenie ryzyka powstawania długów oraz pomaga odzyskać pieniądze w przypadku długów już istniejących.

Kwestia skutecznego ściągania należności jest jedną z najistotniejszych kwestii w bieżącym funkcjonowaniu praktycznie każdej firmy. Błędnie przyznane limity kredytu kupieckiego, a w ich konsekwencji dokonanie sprzedaży i powstanie należności często powoduje utratę płynności firmy, co w wielu przypadkach może przyczynić się nawet do jej upadku.

Dlatego też, tak ważne jest, aby w sposób rzetelny i skrupulatny, a przede wszystkim bezpieczny dla firmy dokonać weryfikacji potencjału finansowego (zdolności kredytowej) klienta.

W tym zakresie można wykorzystywać szereg instrumentów, w tym między innymi raporty wyspecjalizowanych organizacji, jednak pociąga to za sobą znaczne koszty, zwłaszcza gdy usługa taka wykorzystywana jest przez przedsiębiorcę sporadycznie. Ponadto, w wielu przypadkach możemy spotkać się z sytuacją, w której zamówiony (płatny) raport zawiera jedynie niewiele dające dla oceny bezpieczeństwa transakcji dane rejestrowe, lub brak jakiejkolwiek oceny potencjału finansowego klienta.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie określania potencjału finansowego tysięcy polskich firm i przedsiębiorców, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu możliwość weryfikacji Państwa portfela klientów na podstawie wnikliwej analizy bieżących dokumentów finansowych i rejestrowych klientów i w konsekwencji rekomendować Państwu indywidualne limity kredytowe.

Ponadto, w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych oraz podniesienia ustalonego limitu kredytu kupieckiego (bez istotnego wzrostu ryzyka), przygotujemy dla Państwa propozycje umów zabezpieczających (np. umowy z wekslami, wekslami poręczonymi, umowy przewłaszczenia, umowy zastawu rejestrowego, umowy cesji wierzytelności itd.) uwzględniających realia biznesowe Państwa oraz Waszych klientów.