Warunki podpisywania sprawozdania finansowego

Drodzy Klienci,

Z uwagi na fakt łączącej nas z Państwem umowy dotyczącej badania sprawozdania finansowego, w związku z zapytaniami naszych klientów dotyczących warunków formalnych podpisania sprawozdania finansowego, uprzejmie przypominamy o tym, że zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Dodatkowo należy wskazać, że sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Z zapisów ustawy o rachunkowości wynika, że aby uznać sprawozdanie finansowe za sporządzone muszą podpisać je w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego wszystkie zobowiązane do tego osoby, zgodnie z ww. przepisami, gdyż dopiero z chwilą podpisania go (lub podpisania odmowy) przedstawiony dokument należy uznać za sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 45 1f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. i o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw i obowiązującym od dnia 01 października 2018 r.,  sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wskazany obowiązek opatrzenia podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP dotyczy wszystkich osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego – kierownika jednostki, osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a w przypadku organu wieloosobowego wszystkich członków tego organu (tj. wszyscy członkowie zarządu) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Przykładowo, gdy dniem bilansowym jednostki jest dzień 31.12.2018 r., wszystkie podpisy powinny zostać złożone do dnia 31.03.2019 r. W związku z powyższym, w celu terminowego wywiązania się z nałożonych ustawowo obowiązków, prosimy o zwrócenie Państwa uwagi na kwestie związane z formalnościami związanymi z uzyskaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP dla wszystkich osób zobowiązanych do złożenia podpisu.

Z poważaniem,

Zarząd Grupy KPW

12 marca 2019